Legislatívne informácie

 

Revízie elektrických zariadení (OPaOS):

-čo je revízia

Každé prevádzkované elektrické zariadenie podlieha počas svojej prevádzky zmenám. Má na to vplyv jeho starnutie, opotrebovanie a rôzne vonkajšie vplyvy ako je teplota, vlhkosť, chemické, mechanické pôsobenie … Technické parametre každého elektrického zariadenia sa počas prevádzky v prevažnej miere zhoršujú. Preto je potrebné počas celej životnosti elektrického zariadenia jeho stav pravidelne monitorovať.

Účelom odbornej prehliadky a odbornej skúšky (ďalej len revízie) elektrických zariadení je overenie ich stavu z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia. Požiadavky bezpečnosti sa považujú za splnené, pokiaľ elektrické zariadenie zodpovedá z hľadiska bezpečnosti príslušným ustanoveniam noriem a právnym predpisom.

-elektrické zariadenia, na ktorých je potrebné vykonávať revízie

Z vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

§4

Rozdelenie technických zariadení

(1) Druhy technických zariadení sa rozdeľujú podľa miery ohrozenia do skupiny A, skupiny B alebo skupiny C. V skupine A sú technické zariadenia s vysokou mierou ohrozenia, v skupine B sú technické zariadenia s vyššou mierou ohrozenia a v skupine C sú technické zariadenia s nižšou mierou ohrozenia. Rozdelenie technických zariadení je uvedené v prílohe č. 1.

(2) Technické zariadenia skupiny A a technické zariadenia skupiny B sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

§ 13

Odborná prehliadka a odborná skúška

(1) Odbornou prehliadkou a odbornou skúškou sa kontroluje stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia po ukončení výroby, montáže, inštalácie na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcie a opravy a počas jeho prevádzky. Odborná prehliadka a odborná skúška sa vykonáva v rozsahu a v lehotách podľa príloh č. 5 až 10 a podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek.

(2) Odbornú prehliadku a odbornú skúšku nahrádza úradná skúška alebo opakovaná úradná skúška, ktorá bola vykonaná v rovnakej lehote. Dňom vykonania úradnej skúšky alebo opakovanej úradnej skúšky začínajú plynúť lehoty nasledujúcich odborných prehliadok a odborných skúšok.

III. ČASŤ ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ELEKTRICKÝCH

A. Technické zariadenia elektrické skupiny A podľa druhu sú:

a) technické zariadenie na výrobu elektrickej energie s menovitým výkonom 3 MW a viac vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,

b) technické zariadenie na premenu elektrickej energie s príkonom 250 kVA a viac vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,

c) elektrická sieť striedavého napätia nad 1000 V alebo jednosmerného napätia nad 1 500 V vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,

d) elektrická inštalácia v prostredí s nebezpečenstvom požiaru horľavých materiálov, kvapalín, plynov alebo prachu (vonkajší vplyv BE2) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny,

e) elektrická inštalácia v priestore s nebezpečenstvom výbuchu (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny,

f) elektrická inštalácia v priestoroch s vonkajším vplyvom s trvalým výskytom korozívnych alebo znečisťujúcich látok vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,

g) elektrická inštalácia v priestore s vonkajším vplyvom vody z iného zdroja ako z dažďa AD3 až AD8 alebo s dotykom s vodivými časťami, ktoré majú potenciál zeme s vonkajším vplyvom BC3 a BC4 vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,

h) elektrická inštalácia v miestnosti na zdravotnícke účely vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny okrem všeobecnej vyšetrovne a priestoru s požiadavkami P0, P1 a P2 definovanými podľa osobitných predpisov pre zdravotnícke zariadenie,

i) elektrická inštalácia v objekte určenom na zhromažďovanie viac ako 250 osôb v jednom priestore vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny.

B. Technické zariadenia elektrické skupiny B sú:

Technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A s prúdom alebo napätím, ktoré nie sú bezpečné.

C. Technické zariadenia elektrické skupiny C sú:

Technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A a skupiny B.

 -druhy revízií elektrických zariadení:

Východisková revízia, alebo prvá  je revízia vykonávaná podľa STN 33 2000-6 na novom alebo rekonštruovanom el. zariadení pred jeho prvým uvedením do prevádzky.

Pravidelná revízia, alebo periodická  je revízia už prevádzkovaných elektrických zariadení vykonávaná pravidelne v lehotách stanovených normou STN 33 1500.

-výsledok revízie:

Výsledok revízie  elektrického zariadenia (elektrickej inštalácie, bleskozvodu ...) je doklad resp. revízna správa o vykonaní pravidelnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky systému elektrického zariadenia v zmysle Vyhl. 508/2009 Z.z. a súvisiacich  STN a EN

Táto revízna správa je písomný doklad o výsledku revízie. Z tohto dokladu je zrejmý stav revidovaného elektrického zariadenia /el. inštalácie, bleskozvodu .... / z hľadiska bezpečnosti v čase vykonania revízie.

-povinnosť vykonávať revízie elektrických zariadení:

Zo zákona 124/2006 Z.z. vyplýva nasledovné

V zmysle §9 "Kontrolná činnosť" zákona č. 124/2006 Z.z. ods.1 , je zamestnávateľ povinný:

sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať:
Stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení; na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu tohto stavu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených

technických zariadení

V zmysle §13 "Bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a pracovných postupov" zákona č. 124/2006 Z.z. ods.3 , je zamestnávateľ povinný:

Zamestnávateľ môže užívať stavby, ich súčasti a pracovné priestory, prevádzkovať pracovné prostriedky a používať  pracovné postupy, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sú dodržané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konštruktér, tvorca alebo výrobca a po vykonaní údržby, prehliadok, kontrol, skúšok, úradných skúšok alebo odborných prehliadok a odborných skúšok ustanovených osobitnými predpismi alebo technickou dokumentáciou výrobcu.

-ako často sa vykonávajú opakované revízie :

1.Podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.

-podľa druhu objektu a zariadenia:

Lehoty vykonávania pravidelnej OPaOS (revízie) elektrickej inštalácie podľa druhu objektu a zariadenia
Druh objektu a
zariadenia
Lehota OPaOS
(roky)
1. murovaná obytná a kancelárska budova 5
2. škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko 3
3. výšková budova, ktorej výška od najvyššieho poschodia obývaného alebo inak používaného osobami po úroveň zeme je pre obytnú budovu väčšia ako 50 m a pre inú budovu väčšia ako 30 m a objekty a priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, napríklad kultúrne a športové zariadenie, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy 2
4. objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C, D, E a F 1) 2
5. pojazdný a prevozný prostriedok 2) 1
6. dočasná elektrická inštalácia 3) 1/2
Lehoty vykonávania pravidelnej OPaOS (revízie) zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny 5) podľa druhu objektu a zariadenia
Druh objektu a
zariadenia
Lehota OPaOS
(roky)
1. objekt s priestorom s nebezpečenstvom požiaru 2
2. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 2 5)
3. ostatný objekt 5
Lehoty vykonávania pravidelnej OPaOS (revízie) zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny6) podľa druhu objektu a zariadenia
Druh objektu a
zariadenia
Lehota OPaOS
(roky)
1. hladina ochrany I a II 2
2. hladina ochrany III a IV 4
3. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 1

 

-podľa vonkajšieho vplyvu a druhu prostredia:

 

Lehoty vykonávania pravidelnej OPaOS (revízie) elektrického zariadenia t.j.: elektrickej inštalácie, zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny (bleskozvodu) podľa klasifikácie vonkajších vplyvov
Lehota pravidelnej revízie podľa vonkajších vplyvov uvedená v rokoch
Kategória vonk. vplyvu Vonkajšie vplyvy Trieda vonk. vplyvu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A AA Teplota okolia 3 3 3 5 5 3 3 3
AB Teplota a vlhkosť 3 3 3 5 5 3 3 3
AC Nadmorská výška 5 3
AD Voda z iného zdroja ako z dažďa 5 3 1 1 1 1 1 1
Dážď 4
AE Cudzie pevné telesá 5 5 5 5 3 3
AF Korózia 5 4 3 1
AG Nárazy, otrasy 5 5 2
AH Vibrácie 5 5 2
AJ Iné mechanické namáhania pripravuje sa
AK Rastlinstvo alebo plesne 5 3
AL Živočíchy 5 3
AM Elektromagnetické, elektrostat. a ioniz. účinky 5 všade 5 rokov (pre všetky triedy)
AN Slnečné žiarenie 5 5 4
AP Seizmicita 5 5
AQ Blesk 5 b) 5 b) 5 b)
AR Pohyb vzduchu 5 5 5
AS Vietor 5 5 4
AT Snehová pokrývka 5 4 4
AU Námraza 5 5 4 4 4 4 4 4 4
B BA Spôsobilosť osôb 5 4 5 5 5
BB Odpor tela 5 5 3
BC Dotyk so zemou 5 5 4 1
BD Únik 5 4 2 2
BE Spracúvané a skladované látky 5 2 c) 2 d) 5
C CA Stavebné materiály 5 2
CB Konštrukcia stavby 5 2 2 2
 1. Podľa normy STN 33 1500 Z1

-podľa vonkajších vplyvov:

Lehoty vykonávania pravidelnej OPaOS (revízie) elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny podľa vonkajších vplyvov určených na základe STN 33 2000-5-51
Lehota pravidelnej revízie podľa vonkajších vplyvov uvedená v rokoch
Kategória vonk. vplyvu Povaha vonk. vplyvu Trieda vonk. vplyvu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A AA Teplota okolia 3 3 3 5 5 3 3 3
AB Teplota a vlhkosť 3 3 3 5 5 3 3 3
AC Nadmorská výška 5 3
AD Voda 5 3 1 1 1 1 1 1
AE Cudzie pevné telesá 5 5 5 5 3 3
AF Korózia 5 4 3 1
AG Nárazy, otrasy 5 5 2
AH Vibrácie 5 5 2
AJ Iné mechanické namáhania pripravuje sa
AK Rastlinstvo alebo plesne 5 3
AL Živočíchy 5 3
AM Elektromagnetické, elektrostat. a ioniz. účinky 5 všade 5 rokov (pre všetky triedy)
AN Slnečné žiarenie 5 5 4
AP Seizmicita 5 5 a) a)
AQ Blesk 5 b) 5 b) 5 b)
AR Pohyb vzduchu 5 5 5
AS Vietor 5 5 4
AT Snehová pokrývka 5 4 4
AU Námraza 5 5 4 4 4 4 4 4 4
B BA Spôsobilosť osôb 5 4 5 5 5
BB Odpor tela 5 5 3
BC Dotyk so zemou 5 5 3 1
BD Únik 5 4 2 2
BE Spracúvané a skladované látky 5 2 c) 2 d) 5
C CA Stavebné materiály 5 2
CB Konštrukcia stavby 5 2 2 2

-podľa druhu objektu a niektorých vybraných zariadení:

Lehoty vykonávania pravidelnej OPaOS (revízie) elektrickej inštalácie podľa druhu objektu a niektorých vybraných zariadení
Druh objektu a
zariadenia
Lehota OPaOS
(roky)
1. murovaná obytná a kancelárska budova 5 a),b)
2. škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko a pod. 3
3. objekt a priestor určený na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, napríklad kultúrne a športové zariadenie, hypermarket, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy, výškové budovy 2
4. objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C1 (ťažko horľavá látka), C2 (stredne horľavá látka), C3 (ľahko horľavá látka)c) 2
5. pojazdný a prevozný prostriedok d) 1
6. dočasné elektrické inštalácie e) 1/2
Lehoty vykonávania pravidelnej OPaOS (revízie) zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny podľa druhu objektu a niektorých vybraných zariadení
Druh objektu a
zariadenia
Lehota OPaOS
(roky)
1. objekty a priestory s nebezpečenstvom výbuchu alebo požiaru 2
2. ostatné objekty 5

-podľa druhu prostredia:

Lehoty vykonávania pravidelnej OPaOS (revízie) existujúcej elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny podľa druhu prostredia určeného na základe STN 33 0300:1988 a STN 33 0300:2001
Druh prostredia Lehota OPaOS
(roky)
1. základné 5
2. normálne 5
3. studené 3
4. horúce 3
5. vlhké 3
6. mokré 1
7. so zvýšeniu koróznou agresivitou 3
8. s extrémnou koróznou agresivitou 1
9. prašné s nehorľavým prachom 3
10 s otrasmi 2
11. s biologickými škodcami 3
12 pasívne s nebezpečenstvom požiaru 2
13. pasívne s nebezpečenstvom výbuchu 2
14. vonkajšie 4
15. pod prístreškom 4
 1. Revízie elektrického ručného náradia podľa normy STN 33 1600 : 1996

 

Rozdelenie elektrického ručného náradia podľa:

pracovného využitia do 3-och skupín A až C:

 • skupina A - s náradím sa pracuje len občas (do 100 prevadz. hodín v roku)
 • skupina B - s náradím sa pracuje často krátkodobo (od 100 do 250 prevadz. hodín v roku)
 • skupina C - s náradím sa pracuje často dlhšie (viac ako 250 prevadz. hodín v roku)
Lehoty pravidelných revízií náradia
Skupina podľa používania (A-C) Náradie je triedy ochrany (I,II,III) OPaOS minimálne raz za
A I 6 mesiacov
II a III 12 mesiacov
B I 3 mesiace
II a III 6 mesiacov
C I 2 mesiace
II a III 3 mesiace
 1. Revízie elektrických spotrebičov podľa normy STN 33 1610:2002

Rozdelenie elektrických spotrebičov podľa spôsobu ich

používania do 5-tich skupín A až E:

 • skupina A - Spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu používateľovi
 • skupina B - Spotrebiče používané vo vonkajšom prostredí (stavby, poľnohospodárstvo a pod.)
 • skupina C - Spotrebiče používané pre priemyselné a remeselné činnosti vo vnútorných priestoroch
 • skupina D - Spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely a pod.)
 • skupina E - Spotrebiče používané k administratívnej činnosti
Lehoty pravidelných kontrol a revízií elektrických spotrebičov
Skupina podľa používania (A-E) spotrebiče držané v ruke prenosné spotrebiče neprenosné spotrebiče
kontrola revízia kontrola revízia kontrola revízia
A vždy pred ich vydaním používateľovi
B pred použitím 1 x za 3 mesiace pred použitím 1 x za 3 mesiace pred použitím 1 x za 6 mesiacov
C pred použitím 1 x za 6 mesiace pred použitím 1 x za 12 mesiacov pred použitím podľa normy STN 33 1500
D 1 x za týždeň 1 x za 12 mesiacov 1 x za mesiac 1 x za 12 mesiacov 1 x za 3 mesiace podľa normy STN 33 1500
E 1 x za mesiac 1 x za 12 mesiacov 1 x za 6 mesiacov 1 x za 24 mesiacov 1 x za 12 mesiacov podľa normy STN 33

 

 -pokuty za nevykonané, alebo neplatné revízie :

 

Podľa zákona 125/2006 Z.z.  §15 môže inšpektorát práce uložiť pokutu až do výšky 100 000€, uložiť zákaz prevádzkovať činnosť, alebo inak trestne postihnúť.

Inšpektorát práce je oprávnený uložiť pokutu, ak tento zákon neustanovuje inak. Zamestnávateľovi za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode až treťom bode a šiestom bode alebo za porušenie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv až do 100 000 eur, a ak v dôsledku tohto porušenia vznikol pracovný úraz, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, najmenej 33 000 eur.

Toto je stručný popis revízií elektrických zariadení, kontaktujte nás a veľmi radi vám bližšie ozrejmíme túto problematiku.

Zákony sú citované z: http://www.zakonypreludi.sk/zz/zbierka

Slovenské technické normy: https://www.sutn.sk/